Deklaracja dostępności

Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego w Żarach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego w Żarach.

Data publikacji strony: 2020-12-09
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-09

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak napisów rozszerzonych w nagraniach,
  • brak audiodeskrypcji lub alternatywy dla mediów (nagranie),
  • brak audiodeskrypcji (nagranie).

Wszystkie wymienione błędy będą sukcesywnie rozwiązywane.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-09

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest:

Grzegorz Chmielewski, e-mail: g.chmielewski@muzeumzary.pl, telefon: +48 68 363 83 70

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności


Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Budynek przy pl. kard. Wyszyńskiego 2

Nie spełnia minimalnych wymagań, zgodnych z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Ze względu na zabytkowy charakter obiektu muzeum poruszanie się po nim jest utrudnione. Możliwość adaptacji  i ingerencji w strukturę zabytkową jest ograniczona ze względu na konieczność ochrony konserwatorskiej oraz zachowanie autentyzmu miejsca.

Ekspozycja Muzeum Pogranicza Śląsko – Łużyckiego w Żarach, przy pl. kard. Wyszyńskiego 2:

Lokalizacja i dojazd:
Do Muzeum prowadzi plac z kostki brukowej. Przed bramą główną Muzeum brak przejścia dla pieszych. Najbliższe przejście znajduje się w odległości ok. 30m z obniżonymi krawężnikami, bez sygnalizacji świetlnej. Wejście boczne do Muzeum prowadzi przez parking dla samochodów. Teren wokół Muzeum jest wyłożony kostką brukową.
​​​​​​​

Parking i miejsca postojowe:
Muzeum nie dysponuje własnymi wyznaczonymi miejscami parkingowymi dla niepełnosprawnych. Na plac przed budynkiem Muzeum jest możliwość wjazdu i zaparkowania pojazdu.
 

Toaleta:
Toaleta dla zwiedzających znajduje się na pierwszym piętrze i jest dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami. Obok toalety znajduje się wieszak na ubrania.
 

Trasa wolna od przeszkód:
Budynek Muzeum jest budynkiem zabytkowym, aktualnie niedostosowanym dla osób poruszających się na wózkach lub z problemami w poruszaniu się. Wystawy mieszczą się na dwóch piętrach, do których prowadzą schody. Nie ma windy ani platform. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.  Jest możliwość wejścia do budynku z psem asystującym. Eksponaty umieszczone są w gablotach, na półkach i ścianach.  Zapewniona jest informacja na temat rozkładu pomieszczeń w budynku oraz dróg ewakuacji, w sposób wizualny - tablice informacyjne.
 

W przyszłości:
W najbliższych latach planowane są remonty budynku Muzeum uwzględniające zmiany na korzyść dostępności architektonicznej.
Muzeum dokłada wszelkich starań, by być miejscem dostępnym dla wszystkich, również dla osób z różnym stopniem i charakterem niepełnosprawności. W tym celu realizuje ofertę  odpowiadającą na zróżnicowane potrzeby zwiedzających, stopniowo wprowadzając niezbędne usługi i odpowiednie narzędzia, które budują dostępność muzeum.

​​​​​​​