Deklaracja dostępności

Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego w Żarach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego w Żarach.

Data publikacji strony: 2020-12-09
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-02-22

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak audiodeskrypcji lub alternatywy dla mediów (nagranie),
  • brak audiodeskrypcji (grafika).

Wszystkie wymienione niezgodności będą sukcesywnie rozwiązywane.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-09

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest:

Grzegorz Chmielewski, e-mail: g.chmielewski@muzeumzary.pl, telefon: +48 68 363 83 70

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności


Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich (brpo.gov.pl)

 

Dostępność architektoniczna

Budynek przy pl. kard. Wyszyńskiego 2

Nie spełnia minimalnych wymagań, zgodnych z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Ze względu na zabytkowy charakter obiektu muzeum poruszanie się po nim jest utrudnione. Możliwość adaptacji  i ingerencji w strukturę zabytkową jest ograniczona ze względu na konieczność ochrony konserwatorskiej oraz zachowanie autentyzmu miejsca.

Ekspozycja Muzeum Pogranicza Śląsko – Łużyckiego w Żarach, przy pl. kard. Wyszyńskiego 2:

Lokalizacja i dojazd:
Do Muzeum prowadzi plac z kostki brukowej. Przed bramą główną Muzeum brak przejścia dla pieszych. Najbliższe przejście znajduje się w odległości ok. 30m z obniżonymi krawężnikami, bez sygnalizacji świetlnej. Wejście boczne do Muzeum prowadzi przez parking dla samochodów. Teren wokół Muzeum jest wyłożony kostką brukową.

Parking i miejsca postojowe:
Muzeum nie dysponuje własnymi wyznaczonymi miejscami parkingowymi dla niepełnosprawnych. Na plac przed budynkiem Muzeum jest możliwość wjazdu i zaparkowania pojazdu.
 

Toaleta:
Toaleta dla zwiedzających znajduje się na pierwszym piętrze i jest dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami. Obok toalety znajduje się wieszak na ubrania.
 

Trasa wolna od przeszkód:
Budynek Muzeum jest budynkiem zabytkowym, aktualnie niedostosowanym dla osób poruszających się na wózkach lub z problemami w poruszaniu się. Wystawy mieszczą się na dwóch piętrach, do których prowadzą schody. Nie ma windy ani platform. W przypadku konieczności skorzystania z tłumacza języka migowego, należy zgłosić taką potrzebę 7 dni przed planowaną wizytą w muzeum.  Jest możliwość wejścia do budynku z psem asystującym. Eksponaty umieszczone są w gablotach, na półkach i ścianach.  Zapewniona jest informacja na temat rozkładu pomieszczeń w budynku oraz dróg ewakuacji, w sposób wizualny - tablice informacyjne.
 

W przyszłości:
W najbliższych latach planowane są remonty budynku Muzeum uwzględniające zmiany na korzyść dostępności architektonicznej.
Muzeum dokłada wszelkich starań, by być miejscem dostępnym dla wszystkich, również dla osób z różnym stopniem i charakterem niepełnosprawności. W tym celu realizuje ofertę  odpowiadającą na zróżnicowane potrzeby zwiedzających, stopniowo wprowadzając niezbędne usługi i odpowiednie narzędzia, które budują dostępność muzeum.